Làm thế nào để sửa chữa upload và bộ nhớ php vấn đề giới hạn tối đa trong WordPress?

thông điệp cảnh báo điển hình liên quan đến tải lên và giới hạn bộ nhớ Trong khi làm việc trên trang web WordPress của bạn, đôi khi bạn có thể thấy các loại sau đây của các cảnh báo. bài cảnh báo nội dung có độ dài byte vượt quá giới hạn… Các tập tin được tải lên vượt quá upload_max_filesize chỉ trong php.ini… vượt quá kích thước upload tối đa cho trang web này… lỗi nghiêm trọng: Cho phép kích thước bộ nhớ của…

Woocommerce Quickbooks Integration

Tích hợp Woocommerce Quickbooks

Plugin tích hợp sách nhanh Wooc Commerce sẽ tích hợp cửa hàng thương mại điện tử của bạn với quickbook trực tuyến .. Những đặc điểm chính : Khi một đơn hàng được đặt hoặc trạng thái đơn hàng được hoàn thành hoặc trạng thái đơn hàng được chế biến hoặc khi thanh toán gia hạn đăng ký xong bạn có thể làm tất cả những sau : Tạo khách hàng Tạo Estimate Tạo và Gửi Estimate Tạo…