Tốt nhất âm thanh html5 jquery & chơi video

Đây là một khá tuyệt vời jQuery dựa tốt nhất âm thanh html5, chơi nhạc và video. Nó có chức năng danh sách nhạc và nhiều callbacks / tùy chọn cho tùy biến. THIS IS A khá tuyệt vời jQuery DỰA NHẤT HTML5 AUDIO, Máy nghe nhạc và Video. Nó có chức năng và rất nhiều callbacks / OPTIONS CHO Customization PLAYLIST. HTML5 là một công nghệ quan trọng. Nó có…