Thêm một bài viết Thumbnail một RSS Feed trong WordPress

Bạn đã bao giờ cần thiết để thêm WordPress bài thumbnail để một RSS feed hiện? Mã dưới đây sẽ bổ sung thêm một yếu tố mới có tên <ngón tay cái> RSS feed của bạn. Yếu tố này sẽ chứa một liên kết đến bài thumbnail như quy định trong WordPress: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 function ThumbRSS()…

Làm thế nào để loại bỏ các liên kết wordpress.org từ Login / Đăng ký trang

  If you want to remove WordPress.org link from logo of your wordpress blog then just add following links of code inside your themes functions.php file. /* WordPress Change Login page logo link */ function change_login_page_url( $url ) { return get_bloginfo( ‘url’ ); } add_filter( ‘login_headerurl’, ‘change_login_page_url’ );