15+ Google Maps Plugins miễn phí dành cho WordPress

Google maps danh sách có khả năng để cung cấp vị trí chính xác của doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể chắc chắn rằng mọi người có thể tìm thấy danh sách của bạn bằng cách gửi chúng đến Google. Bằng cách cung cấp danh sách bất động sản của bạn vào Google, you will broaden your distribution and receive free traffic and leads through natural search results on Google properties.

13 Hay nhất của Google Analytics WordPress Plugins 2014

1) Google Analytics – Download This plugin adds the required javascript for google analytics. 2) Google Analytics Dashboard for WP – Download Displays Google Analytics Reports and Real-Time Statistics in your Dashboard. Tự động chèn mã theo dõi trong mỗi trang của trang web của bạn. 3) Google Analyticator – Download Google Analyticator is back! Google Analyticator adds the necessary JavaScript