35+ Tuyệt vời miễn phí và Premium ma Themes

As a follow up to our previous post comparing Ghost to WordPress, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi sâu vào thế giới của Ghost chủ đề. Ma chủ đề thường tận dụng ma là “Chỉ cần một nền tảng blog”, tập trung vào sự đơn giản, khả năng đọc và văn bản lớn / đậm. Tuy nhiên, có thực sự là một số lượng tốt của tác giả ma-theme người đã đi qua và cao hơn tiêu chuẩn,…