tuyệt đối Prefabulous: 10 Modular Homes

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. Mỹ thua xa Nhật Bản và châu Âu trong việc thực hiện các phương pháp công nghiệp xây dựng. Đây là một phần do định kiến ​​chống lại nhà sản xuất như trailer và một niềm tin rằng handmade là đồng nghĩa với chất lượng. Prefabrication is also known as modular