8 Ways Technology Is Improving Your Health

8 Cách công nghệ là cải thiện sức khỏe của bạn

Chúng tôi nghe tất cả các thời gian về cách công nghệ là xấu đối với chúng tôi. Kể từ sự ra đời của máy tính, chúng tôi dành nhiều thời gian ngồi tại bàn làm việc hơn di chuyển xung quanh tại nơi làm việc. Chúng tôi đã tạo ra lối sống ít vận động này đang gây ra sự tàn phá trong cuộc sống chung của chúng tôi. Nếu tôi đã nói với bạn những kĩ thuật đã sản xuất…