Làm thế nào để Thêm Mã tệ Như Suffix Để Giá Trong WooCommerce

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để thay đổi giá để mã tiền tệ của bạn sẽ trở thành một hậu tố giá của bạn trong WooCommerce bạn đã đến đúng mã số đoạn hướng dẫn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm cho giá mà trông như thế này: $49 vào đây: $49 AUD Khi tôi chạy lại lớp trang web của tôi…