2015 Báo cáo Xu hướng LogoLounge

Mỗi năm, như tôi duyệt qua hàng ngàn logo để chuẩn bị cho Báo cáo Xu hướng hàng năm, Tôi có thể giúp đỡ nhưng xem xét xã hội, ảnh hưởng công nghệ và môi trường và làm thế nào chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngành công nghiệp của chúng tôi. Năm nay, ba ý nghĩ xảy ra với tôi. Một. Bây giờ hơn bao giờ hết, perhaps because they make up a