15+ Google Maps Plugins miễn phí dành cho WordPress

Google maps danh sách có khả năng để cung cấp vị trí chính xác của doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể chắc chắn rằng mọi người có thể tìm thấy danh sách của bạn bằng cách gửi chúng đến Google. Bằng cách cung cấp danh sách bất động sản của bạn vào Google, you will broaden your distribution and receive free traffic and leads through natural search results on Google properties.