Fileup đơn giản hoá Dropbox Chia sẻ với Kéo & Thả và File Filters

Phát triển bởi Francisco Cantu, Fileup is a new OS X utility that lets you quickly share files through Dropbox by dragging them onto a menu bar icon. Không giống như các ứng dụng khác mà đã thực hiện cơ chế chia sẻ cùng và tương tác người dùng (mà Dropbox ngạc nhiên không hỗ trợ với ứng dụng thanh menu của mình), Fileup thêm bộ lọc cho các loại tập tin,…

25 Miễn phí tốt nhất Bootstrap Templates 2014

Tải về tốt nhất mẫu bootstrap miễn phí 2014 mà có thể hữu ích để tạo ra một trang web. Các mẫu bootstrap đáp ứng được đóng gói với một số tính năng tuyệt vời. mẫu bootstrap được xây dựng bằng cách sử dụng tức là khuôn khổ html5 phổ biến nhất. bootstrap. These bootstrap templates are responsive and have lots of amazing features which makes your website mind-blowing. If you have little knowledge about bootstrap