Google được một bước nhảy trên Microsoft và Amazon với Công cụ container

Tại Live sự kiện nền tảng Google trong tuần này, Google announced its new Google Container Engine. Container Engine là một phiên bản dịch vụ quản lý của hệ thống Kubernetes container quản lý mã nguồn mở của nó. Trong khi tuyên bố là không có bất ngờ, tác động trên thị trường điện toán đám mây có thể là sâu rộng. Với phiên bản alpha của Google container Engine hiện có sẵn, Google is