Bucky - Open Source Giám sát thực tài khoản

Bucky is a client and server for sending performance data from the client into statsd + than chì, OpenTSDB, hoặc bất kỳ số liệu thống kê aggregator khác của sự lựa chọn của bạn. Nó có thể tự động đo bao lâu các trang của bạn sử dụng để tải, bao lâu yêu cầu AJAX mất và bao lâu chức năng khác nhau làm để chạy. Quan trọng nhất, it’s taking the measurements