Lựa chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sử dụng Magento

// hiển thị tất cả các vùng được định nghĩa cho Hoa Kỳ $ sql = “LỰA CHỌN * TỪ directory_country_region ĐÂU country_id =’Mỹ'”; $kết nối = Mage::getSingleton(‘Lõi / nguồn’)->getConnection(‘Core_read’); cho mỗi ($connection->fetchAll($sql) như $ arr_row) { echo $ arr_row[‘DEFAULT_NAME’]; } để biết thêm Magento hướng dẫn lần: http://blog.free-extension.com/