Magento SQL Snippets

Rõ ràng Bàn tạm thời dữ liệu TRUNCATE 'log_customer`; TRUNCATE 'log_quote`; TRUNCATE 'log_summary`; TRUNCATE 'log_url`; TRUNCATE 'log_url_info`; TRUNCATE 'log_visitor`; TRUNCATE 'log_visitor_info`; TRUNCATE 'index_event`; TRUNCATE 'report_event`; TRUNCATE 'report_viewed_product_index`; TRUNCATE 'dataflow_batch_import`; TRUNCATE 'dataflow_batch_export`; TRUNCATE 'sendfriend_log`; ALTER TABLE 'log_url` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER TABLE 'log_url_info` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER TABLE 'log_visitor` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER TABLE 'log_visitor_info` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER TABLE 'report_event` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER TABLE 'report_viewed_product_index` AUTO_INCREMENT = 1; ALTER…