lớp Validation trong Magento

Có lẽ nhiều nhà phát triển Magento nhận thức được sự tồn tại cái gọi là “xác nhận” các lớp học như “yêu cầu nhập cảnh”(mà có lẽ phổ biến nhất trong số tất cả trong số họ) nhưng bất cứ lúc nào bạn cần sử dụng xác nhận phức tạp hơn các trường biểu mẫu tùy chỉnh của bạn - và đối với một số người trong chúng ta có thể trở thành một vấn đề, since far not