20 قطعه بسیار مفید CSS که باعث میشود شما کار خیلی بیشتر آسان تر

20 Very Useful CSS Snippets Which Will Make Your Work A Lot More Easier Writen by Bogdan Being one of the most important tool for creating web sites, CSS ضروری است و هر چند بار که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به محبوبیت خود را, you can find yourself spending a lot of time practically reinventing existing things

تغییر اندازه تصویر و گوشه های گرد با استفاده از CSS

The idea is to use the background-size: پوشش دادن; CSS property which handles the centering, cropping and, خوب, covering. Here’s an extract from the fiddle: div.yourWrapper { عرض: 50پیکسل; ارتفاع: 50پیکسل; -WebKit است-مرز-شعاع: 10پیکسل; -moz به-مرز-شعاع: 10پیکسل; مرز-شعاع: 10پیکسل; زمینه: url(‘some_image.jpg’) no-repeat center center; -webkit-background-size: پوشش دادن; -moz-background-size: پوشش دادن; -o-background-size: پوشش دادن; background-size: پوشش دادن; }