ایجاد قیمت گذاری پاسخگو پلاگین جدول برای وردپرس

Pricing tables are a key component of your business that promotes your products and helps users choose between different services you have. Most modern commercial WordPress themes provide built in Pricing Tables. There are also plenty of free and commercial pricing table plugins for WordPress. This tutorial is intended to provide knowledge to WordPress developers

اضافه کردن یک تصویر کوچک ارسال به یک خروجی RSS در وردپرس

آیا تا به حال نیاز به اضافه کردن پست وردپرس تصویر بند انگشتی برای خوراک RSS های موجود? کد زیر یک عنصر جدید به نام اضافه <شست> در خوراک RSS خود را. این عنصر یک لینک به پست تصویر بند انگشتی دارای عنوان در وردپرس مجموعه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 function ThumbRSS()…

چگونه به حذف لینک wordpress.org از ورود / ثبت نام صفحه

  If you want to remove WordPress.org link from logo of your wordpress blog then just add following links of code inside your themes functions.php file. /* WordPress Change Login page logo link */ function change_login_page_url( $url ) { return get_bloginfo( ‘url’ ); } add_filter( ‘login_headerurl’, ‘change_login_page_url’ );