استفاده از یک پوشه به اشتراک گذاشته شده با ماشین زمان بر روی مک

شما می توانید راه اندازی یک پوشه به اشتراک گذاشته شده بر روی مک که دیگر رایانه های مک می توانید به عنوان یک زمان مقصد ماشین پشتیبان استفاده کنید. پوشه باید در یک فایل سیستم اپل واقع (APFS) حجم و مشترک با استفاده از پروتکل SMB. تنظیم یک زمان پوشه به اشتراک گذاشته ماشین پشتیبان گیری در مک خود را, را انتخاب کنید از منوی اپل > System