استفاده از یک پوشه به اشتراک گذاشته شده با ماشین زمان بر روی مک

شما می توانید راه اندازی یک پوشه به اشتراک گذاشته شده بر روی مک که دیگر رایانه های مک می توانید به عنوان یک زمان مقصد ماشین پشتیبان استفاده کنید. The folder must be located on an Apple File System (APFS) volume and shared using the SMB protocol. تنظیم یک زمان پوشه به اشتراک گذاشته ماشین پشتیبان گیری در مک خود را, choose Apple menu > سیستم…