چگونه به رفع حداکثر آپلود و حافظه ی PHP مسائل حد در وردپرس?

پیام هشدار دهنده نمونه مربوط به آپلود و محدودیت حافظه در حالی که مشغول کار بر روی وب سایت وردپرس خود, شما گاهی اوقات ممکن است نوع زیر از هشدار را مشاهده کنید. هشدار ارسال مطالب، طول بایت بیش از حد… فایل آپلود شده بیش از بخشنامه upload_max_size قرار در فایل php.ini… بیش از اندازه حداکثر آپلود برای این سایت… خطای مهلک: اندازه حافظه مجاز…