چگونه به رفع حداکثر آپلود و حافظه ی PHP مسائل حد در وردپرس?

پیام هشدار دهنده نمونه مربوط به آپلود و محدودیت حافظه در حالی که مشغول کار بر روی وب سایت وردپرس خود, you might sometimes see the following type of warning. warning post content-length of bytes exceeds the limitThe uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.iniexceeds the maximum upload size for this siteFatal error: Allowed memory size of