8 Ways Technology Is Improving Your Health

8 راه فن آوری است برای بهبود سلامت خود

ما می شنویم در همه زمان ها مورد اینکه چگونه تکنولوژی برای ما بد است. از آنجا که مقدمه از کامپیوتر و رایانه, ما زمان بیشتری را صرف نشستن در یک میز از حرکت در اطراف در محل کار. ما این سبک زندگی بیحرکت است که باعث ویرانی در زندگی به طور کلی ما ایجاد کرده اند. چه اگر من به شما بگویم که تکنولوژی تولید کرده است…