کاملا Prefabulous: 10 خانه های مدولار

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. آمریکا فاصله زیادی پشت سر ژاپن و اروپا در اجرای روش های صنعتی برای ساخت و ساز. این امر تا حدی به دلیل تعصبات علیه خانه های ساخته مانند تریلر و اعتقاد به این که دست ساز مترادف با کیفیت است. Prefabrication is also known as modular