روش نصب & Genericons ها

شما همچنین می توانید آنها را در موضوع خود را با دانلود بسته و نصب آنها بر روی سرور خود استفاده. اجازه می دهد تا نگاهی به نحوه نصب Genericons صورت دستی است که بسیار شبیه نصب فونت های سفارشی. You’ll also find a link to a handy plugin which does the job for you without